Poniżej przedstawiona jest standardowa treść licencji na oprogramowanie dla środowiska MS Office:

Program w formie dodatku do <środowisko> pt. <nazwa programu> jest narzędziem napisanym dla firmy VBATools.pl co stanowi jej własność.

Używanie programu w celach prywatnych oraz dla użytku firm trzecich oparte jest na odrębnej umowie sprzedaży, wykorzystania jego funkcjonalności oraz wykorzystania technologii rozszerzenia dodatku o elementy charakterystyczne dla tej firmy.

Cena usług programistycznych, licencji oraz możliwości rozszerzenia narzędzia jest przedmiotem oddzielnej dokumentacji. Redystrybucje prowadzi VBATools.pl z ramienia posiadania praw autorskich do ww aplikacji.

Bez posiadania udokumentowanego zakupu, użytkowanie aplikacji uznaje sie za bezprawne. Wszelkie naruszenia praw autorskich wynikających z powielania czy wykorzystania kodu aplikacji podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym, ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z jej późniejszymi modyfikacjami. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. z 2000, Nr 80, poz. 904, tj., z późn.zm.).

Chroniąc prawa użytkownika jak oraz interesy producenta oprogramowania, dopuszczalna jest praca aplikacji w obrębie 1 licencji na 1-nym profilu komputera. Dopuszczona jest jednak możliwość bezpłatnego przeniesienia licencji na inną jednostkę. W przypadku wykrycia zastosowania aplikacji na różnych komputerach, w różnych lokalizacjach będzie wnioskowało to o nadużycie spowodowane przekazaniem licencji osobom nie związanym umową kupna. W takich przypadkach działania takie będą naruszeniem warunków licencji co w konsekwencji będzie prowadziło do zdalnego wyłączenia aplikacji oraz sankcji karnych przewidzianych z polskim prawie.

Instalacja aplikacji na wielu jednostkach regulowana jest ilością zakupionych licencji. Instalacja na serwerze traktuje każde konto na którym zostało zainstalowane oprogramowanie jako odrębna licencja.

Instalacja i użytkowanie oprogramowania niezgodnego z zakupem licencji rozumiane jest jako zerwanie warunków umowy licencyjnej z winy nabywcy, co skutkować będzie blokadą oprogramowania oraz zaprzestanie świadczenia usługi serwisowej przysługującej po zakupie. Nabywca nie będzie mógł w chwilą takiego postępowania liczyć na odnowienie współpracy przez dokupienia brakującej ilości licencji. Jeżeli ilość licencji jest niewystarczająca należy uzyskać je zanim zakupiony wcześniej program zostanie rozpropagowany u nabywcy pierwotnej licencji.

Program oferowany w ramach VBATools jest przedmiotem licencji udzielonej użytkownikowi lub podmiotowi reprezentującymi przez zamawiającego i tylko jemu, na czas ograniczony lub nieograniczony. Użytkownik dokonując zakupu potwierdza niniejszym iż nie nabywa żadnych praw z tytułu własności do programu, a niniejszej umowy nie powinno się interpretować jako sprzedaży praw do programu, w szczególności do jego modyfikacji czy dalszej odsprzedaży. Możliwe jest jednak wydanie licencji dla innego podmiotu w drodze przedstawicielstwa. Mając na uwadze iż programy użytkowe, w większości przypadków służą do zmiany danych źródłowych, nabywca zobowiązany jest przygotować ich kopię, co jest równoznaczne ze zwolnieniem od odpowiedzialności za szkody jakie może przynieść niewłaściwe ich użytkowanie.